yellow pages

Services provided by some Web sites, e.g. yell.com, which serve the same function as the yellow pages in a telephone directory. They provide trade and business directory facilities organized by services, location, and by name.

yellow pages
Các danh mục được cung cấp bỏi một số Web site ví dụ như yell.com, phục vụ cùng một chức năng như các trang vàng trong một danh bạ điện thoại. Chúng cung cấp các tiện ích danh mục kinh doanh và thương mại được tổ chức theo các dịch vụ, địa điểm và theo tên.


Published:

PAGE TOP ↑