Yellow Book,USA

US-based book and website (yellowbook.com) company producing 30 million yellow pages directories of goods and services. In 1999 the company was acquired by British and then is restored Telecommunications plc (one of the world’s leading telecommunications companies and latgest directory publisherS) and yellowbook.com was later absorbed into BT’s yellow pages Internet site www.yell.com.

Yellow Book,USA
Công ty sách và Web site (yellowbook.com) được đặt ở Mỹ, tạo 30 triệu thư mục các trang vàng về hàng hóa và dịch vụ. Vào năm 1999, công ty đã bị mua lại bởi tập đoàn British Telecommunications (một trong những công ty viễn thông và nhà xuất bản danh mục lớn nhất hàng đầu trên thế giới) và sau đó yellowbook.com được xác nhập vào site Internet trang vàng www.yell.com của BT.


Published:

PAGE TOP ↑