yell.com

BT’s (British Telecommunications) Web site version of its yellow pages, listing over 1.7 million UK suppliers of goods and services The site is linked to the US Yellow Book site (which was yellowbook.com but is also now yell.com). Entries can be searched by type of business, location, or name of company They can also be accessed via WAP cellular phones.

yell.com
Phiên bản Web site của BT (British Telecommunication) gồm các trang vàng của nó, liệt kê hơn 1,7 tỷ nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ ở Anh quốc. Site này được liên kết với Yellow Book site của Mỹ (đây là yellowbook.com nhưng ngày nay cũng là yell.com). Các hạng mục có thể được tìm kiếm theo loại hình kinh doanh, địa điểm hay tên của công ty. Chúng cũng có thể được truy cập qua các điện thoại WAP.


Published:

PAGE TOP ↑