Yahoo!

Short for Yet Another Hierarchical Officious Oracle!, Yahoo! is one of the most popular search engines and one of the most visited sites on the Internet. In Yahoo! it is possible to search under specific topics as well as generalized searches Yahoo! relies on people to index and categorize the sites listed rather than automated spiders. It was started as a hobby in 1994 by two Standford University graduate students, David Fib and Jerry Yang, as a directory of Web sites Yahoo! has many country and regional offerings, as well as a broadcast site with links to over 500 radio stations and over 60 IV stations.

Yahoo!
Viết tắt của Yet Another Hierarchical Officious Oracle!, Yahoo! là một trong những công cụ tìm kiếm nhiều nhất và là một trong những site được tham quan nhiều nhất trên Internet. Trong Yahoo!, người ta có thể tìm kiếm theo các chủ đề riêng biết cũng như các cuộc tìm kiếm được tổng quá hóa. Yahoo tin cậy vào những ngươi tạo chỉ số và lập danh mục cho các site được liệt kê thay vì các spider được tự động hóa. Ban đầu nó là một thư mục của các Web site được thực hiện vào năm 1994 theo sở thích của hai sinh viên trường đại học Stanford tên là David Filo và Jerry Yang, Yahoo có các Web site dành cho nhiều quốc gia và khu vực cũng như một site truyền thanh có các liên kết dẫn đến hơn 500 đài vô tuyến và hơn 60 đài truyền hình.


Published:

PAGE TOP ↑