Y2K

Shortand, much touted by the computing industry and media, for the year 2000 (the K standing for a thousand). It was used particularly in the advertising and maiketing of Y2K compliant computers.

Y2K
Viết tắt của năm 2000 (K thay thế cho một ngàn), được sử dụng chủ yếu trong ngành máy tính và phương tiện truyền thông đại chúng. Nó được sử dụng đặc biệt trong việc quảng cáo và tiếp thị các máy tính tương thích Y2K.


Published:

PAGE TOP ↑