Y2K compliant

Computers manufactured or modified to deal with the date problem associated with the change of the millennium. Older PCs were programmed to accept that the year would always begin with 19xx and so only required the last two digits of the number to change automatically When the year changed to 2000, computers could not recognize the ’00′ (was it 1900 or 2000?). They could not complete calculations that involved the year field, and would then malfunction. Governments and businesses spent millions to avoid this so-caalled millennium bug.

tương thích Y2K
Các máy tính được sản xuất và được chỉnh sửa để xử lý sự cố ngày tháng có liên quan đến sự thay đổi của thiên niên kỷ. Các PC cũ hơn được lập trình để chấp nhận rằng năm sẽ luôn bắt, đầu với 19xx và do đó chỉ đòi hai chỉ số sau cùng của số thay đổi tự động. Khi nắm chuyển sang 2000, các máy tính không thể biết “00″ (nó là 1900 hay 2000?). Chúng không thể hoàn tất các phép toán có liên quan đến trường năm và sau đó bị trục trặc. Chính phủ và các doanh nghiệp đã tốn hàng triệu đô la để tránh cái được gọi là lỗi thiên niên kỷ này.


Published:

PAGE TOP ↑