XUL

Extensible User-interface Language.

XUL
Ngôn ngữ giao diện người dùng có thể mở rộng.


Published:

PAGE TOP ↑