XSL

XML Stylesheet Language.Used to separate style from content when creating HTML or XML pages.

XSL
Ngôn ngũ Stylesheet XML. Được sử dụng để tách biệt kiểu với nội dung khi tạo các trang XML hay HTML.


Published:

PAGE TOP ↑