XOR

In Boolean operations, an exclusive OR (XOR) is true if only one of the inputs is true, but not if both are true.

XOR
Trong các phép toán Bool, một OR loại trừ (XOR) đúng nếu chỉ một trong hai đầu vào là đúng nhưng không đúng nếu cả hai đều đúng.


Published:

PAGE TOP ↑