XModem

A protocol for the transfer of files over a dial-up access telephone line. It has an in-built error detection facility.

XModem
Một giao thức để tryền các file trên một đường dây điện thoại truy cập quay số. Nó có một tiện ích phát hiện lỗi cài sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑