XML Linking Language

The rules governing the attachment of hyperlinks to XML documents.

XML Linking Language
Các nguyên tắc chi phối việc nối kết các siêu liên kết với các tài liệu XML.


Published:

PAGE TOP ↑