Xeon

A line of Pentium II chipsets from Intel introduced in 1998, which allow faster data transfer between CPU and Level 1 cache.

Xeon
Một loạt chipset Pentium II của Intel được giới thiệu vào năm 1998, các chipset này cho phép truyền dữ liệu giữa CPU và bộ nhớ truy cập nhanh cấp 1.


Published:

PAGE TOP ↑