X2

Technology developed by US Robotics that enables high-speed data transmission over phone lines X2 transmits digital data at up to 56 Kbps without analog conversion to the receiving modem for decoding.

X2
Công nghệ được phát triển bởi US Robotics cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao trên các đường dây điện thoại. X2 truyền dữ liệu kỹ thuật số với tốc độ lên đến 56 Kbps mà không có sự chuyển đổi tương tự đến modem nhận để giải mã.


Published:

PAGE TOP ↑