X-Window System

Software for shared network applications that allows displays of text and graphics and use of a mouse. It runs under UNIX and all major operating systems. Developed by MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Hệ thống X-Window
Phần mềm dành cho các trình ứng dụng mạng chia sẻ cho phép hiển thị văn bản và đồ họa và sử dụng một chuột. Nó chạy trên một UNIX và tất cả hệ điều hành chính. Được phát triển bởi MIT (viện công nghệ Masaachusetts).


Published:

PAGE TOP ↑