X-OFF,X-ON

A means of controlling the flow of data between two devices, usually the modem and computer. X-OFF, X-ON uses software to send and decode messages which are incorporated into the data packets.

X-OFF,X-ON
Một cách để điều khiển dòng dữ liệu giữa hai thiết bị, thường là modem và máy tính. X-OFF, X-ON sử dụng phần mềm để giải mã thông báo được kết nhập vào các gói dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑