x-axis

In an X-Y matrix the X-axis is the horizontal row.

trục x
Trong một ma trận X-Y, trục x là hàng nằm ngang.


Published:

PAGE TOP ↑