write once

A means of storage where the data can be written only once; it cannot be erased or rewritten.

ghi một lần
Một phương tiện lưu trữ trong đó dữ liệu có thể được ghi chỉ một tần; nó không thể bị xóa hay ghi lại.


Published:

PAGE TOP ↑