write

To record data onto a disk, tape, or other storage medium.

ghi
Ghi dữ liệu trên một đĩa, băng hay phương tiện lưu trữ khác.


Published:

PAGE TOP ↑