wrist rest

A device used to raise the wrist above the level of the keyboard to prevent repetitive strain injury when typing.

điểm tựa cổ tay
Một thiết bị dùng để nâng cổ tay lên trên tầm của bàn phim để tránh làm mỏi cơ khi gõ nhập.


Published:

PAGE TOP ↑