worst of the web

A Web site that singles out the worst pages on the Web. It is worth visiting one of these sites before designing a Web page, so as to avoid the pitfalls of Web design.

những thứ tệ nhất trên Web
Một Web site chọn ta trang tệ nhất trên Web. Người dùng nên tham quan một trong những site này trước khi thiết kế một trang Web để tránh những cạm bẫy của việc thiết kế Web.


Published:

PAGE TOP ↑