WORM(Write Once,Read Many times)

A storage medium that can be written to only once, but can be read many times; e.g. optical disks.

WORM(Write Once,Read Many times)
Một phương tiện lưu trữ có thể được ghi sang chỉ một lần có thể được đọc nhiều lần, ví dụ như các đĩa quang học.


Published:

PAGE TOP ↑