Worm.ExporeZip virus

A worm found in 1999 that sends an automatic replay to the sender of an incoming message that sats “Hi ! I received your e-mail and I will send you a replay ASAP. Till then, take a look at the attached zipped DOC. Bye.”. It then proceeds to destory the contents of all Microsoft files and some files in the C drive, leaving juest the file names.

Worm.ExporeZip virus
Một Ưởm được tìm thấy trong năm 1999, víu này gởi một thư trả lời tự động đến người gởi một thông báo đến nói rằng “Hi ! I received your e-mail and I will send you a replay ASAP. Till then, take a look at the attached zipped DOC. Bye.”. Nó tiến hàng tiêu hủy hội dung của tất cả file Mircrosoft và một số file trên một ổ đĩa C, điều chỉnh lại các tên file.


Published:

PAGE TOP ↑