World Wide Web(WWW)

The collective term for the millions of Web sites that use Hypertext Transfer Protocol and are posted on the Internet. It is called the Web, because of the intricacy of the links between sites By clicking on Hyperlinks embedded in the Web pages, the user is able to travel from one page to another, or one site to another with great ease. Web sites can be accessed, and the World Wide Web navigated, by using browsers, which also enable multimedia effects to be incorporated into Web pages The World Wide Web is at the very heart of the Internet and is the most visible part of it, although the Internet also includes e-mail, newsgroups, chat rooms, and Usenet Many people confuse the Internet with the Worle Wide Web. The difference between the two is that the Internet fefers to the international network of computers that are linked together by telecommunications lines or wireless communication technology The World Wide Web consists of millions of Web site and Web pages, and is just one facility offered to users of the Internet.

World Wide Web(WWW)
Từ tập hợp để chỉ hàng triệu Web site sử dụng giao thức truyền siêu văn bản và được gởi trên Internet. Nó được gọi là Web do tính phức tạp của những liên kết giữa các site. Bằng cách nhấp vào những siêu liên kết, nhúng vào các trang web, người dùng có thể di chuyển từ trang này đến trang khác hay từ site này đến site khác một cách dễ dàng. Các Web site có thế được truy cập và World Wide Web được định hướng bằng cách sử dụng các bộ trình duyệt, các chương trình này cũng cho phép các hiệu ứng hay truyền thông được kết nhập vào các trang Web. World Wide Web là trung tâm của Internet và là phần có thế nhìn thấy nhiều nhất của nó. Dù vậy Internet cũng có chứa chức năng e-mail, nhóm tin, phòng tán gẫu và Usenet. Nhiều người lẫn lộn Internet với World Wide Web. Điểm khác biệt giữa hai thành phần này là Internet ám chỉ mạng quốc tế gồm các máy tính được liên kết lại với nhau bằng các đường dây viễn thông, công nghệ truyền thông không dây. World Wide Web gồm hàng triệu Web site và trang Web và chỉ là một tiện ích được cung cấp cho những người sử dụng Internet.


Published:

PAGE TOP ↑