World Wide Web Consortium(W3C)

W 3 Consorsortium/W3C/W3O. The organization that controls the standards and protocols use don the World Wide Web. It is based at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Tập đoàn World Wide Web(W3C)
Tổ chức kiểm soát các tiêu chuẩn và các giao thức được sử dụng trên World Wide Web. Nó được đặt tại viện công nghệ Massachusetts (MIT).


Published:

PAGE TOP ↑