world wide wait

An expression used ty those who have a low speed Internet connection and have to wait a while for sites to download, or by people experiencing slow download time due to Web traffic overload.

world wide wait
Một cụm từ được sử dụng bởi những người có một nối kết Internet tốc độ chậm và phải đợi các site tải xuống trong một khoảng thời gian hay được sử dụng bởi những người gặp phải các thời điểm tải xuống chậm do sự quá tải lưu lượng Web.


Published:

PAGE TOP ↑