working directory

The directory that is currently open.

thư mục hoạt động
Thư mục hiện đang mở.


Published:

PAGE TOP ↑