workgroup

Two or more computer users who are networked together and share data and files.

nhóm làm việc
Hai hay nhiều người dùng máy tính được nối mạng lại với nhau chia sẻ dữ liệu và file.


Published:

PAGE TOP ↑