WordPerfect

A once leading word processing program from Corel, later versions include desktop publishing, fax, e-mail, and spreadsheet functions Largely being replaced by Word.

WordPerfect
Một chương tình xử lý từ cảo Corel đã từng được xếp hàng đầu, các phiên bản sau này có chứa các chức năng chế bản văn phòng, fax, e-mail và trang bảng tính. Phần lớn được thay thế bởi Word.


Published:

PAGE TOP ↑