word wrap

Most text editing systems include the facility to continuously type without line breaks When the right margin is reached, the next word auto matically moves down to begin a new line.

cuộn từ
Hầu hết các hệ thống biên soạn có chứa tiện ích để gõ nhập mà không xóa các ngắt dòng. Khi tiến đến lề phải, từ kế tiếp sẽ tự động di chyển xuống để bắt đầu một dòng.


Published:

PAGE TOP ↑