word spamming

The repeated use of key words on a Web page in order to attract the attention of Web spiders and ensure that the site is prominently located on the list of sites retrieved by a search engine. Generally this is considered to be poor practice.

word spamming
Viêc sử dụng liên tục các từ chính trên một trang Web nhằm gây sự thu hút của các Web spider và bảo đảm các site được đặt trên thông tin Web site được truy tìm bởi hộp công cụ tìm kiếm. Đây thường được xem là một thói quen không tốt.


Published:

PAGE TOP ↑