wizard

(1) A utility that provides interactive help by taking the user through a task, step-by-step. E.g. Installing new software or sending a fax.

(2) An expert who understands computer technology really well.

wizard
(1) Một trình tiện ích cung cấp sự trợ giúp tương tác bằng cách hướng dẫn người dùng thực hiện một tác vụ theo từng bước. Ví dụ, cài đặt một phần mềm mới hơn gởi một bản fax.

(2) Một chuyên viên hiểu biết công nghệ máy tính rất giỏi.


Published:

PAGE TOP ↑