Wireless Markup Language(WML)

A language that is used by WAP devices to connect to the Internet. Web sites that are written in HTML have to be translated into WML in order to be received by mobile WAP devices.

Wireless Markup Language(WML)
Một ngôn ngữ được sử dụng bằng các thiết bị WAP. Các Web site được viết bằng ngôn ngữ HTML phải được biên dịch bằng WMP để được thu nhận các thiết bị WAP di động.


Published:

PAGE TOP ↑