wireframe modeling

In computer graphics, representating a three-dimen-sional image by showing the outlines in lines and arcs, as if the object were made from wires.

tạo mô hình khung dây
Trong đồ họa máy tính, là việc viểu diễn một ảnh ba chiều bằng cách cho thấy các đường phác thảo trong các đường thẳng và cung nhu thể đối tượng được tạo từ các dây.


Published:

PAGE TOP ↑