Wired for Management(WFM)

A method of configuring and updating client computers on a network from the server. This is particularly useful for systems offering mobile Internet access.

Wired for Management(WFM)
Một phương pháp để cấu hình và cập nhật các máy tính client trên một mạng server. Điều này đặt biệt hữu dụng đối với các hệ thống cung cấp sự truy cập Internet di động.


Published:

PAGE TOP ↑