Wintel(slang)

A composite word for Windows and Intel used to describe any computer which uses an Intel processor in combination with Windows software. Such combinations are called platforms.

Wintel(slang từ lóng)
Một từ ghép của Windows và Intel dùng để mô tả bất kỳ máy tính sử dụng một bộ xử lý Intel cùng với phần mềm Windows. Những tổ hợp như vậy được gọi là các nền.


Published:

PAGE TOP ↑