Windows Washer

A commercially available program that allows the user to clear caches and Internet his tory storage, so eliminating the traces of Web sites that have been visited.

Windows Washer
Một chương trình cho phép người dùng làm sạch bộ nhớ truy cập nhanh và bộ nhớ lịch sử Internet do đó loại bỏ các vết tích của các Web site đã được tham quan.


Published:

PAGE TOP ↑