Windows Socket(winsock)

Utility software that enables a connection between a Windows application and TCP/IP. Winsock is included in Windows 95 and newer versions, and automatically configures with Internet software when this is installed.

Windows Socket(winsock)
Phần mềm tiện ích cung cấp một nối kết giữ một trình ứng dụng Windows và TCP/IP. Winsock được đưa vào Windows 95 và các phiên bản mới hơn và tự động cấu hình với Internet khi nó được cài đặt.


Published:

PAGE TOP ↑