Windows NT(Windows New Technology)

A popular 32-bit operating system from Microsoft for high-end workstations, servers, and networks It offen a high degree of security and also has built-in net-working, multitasking, threading, memory protection, and fault tolerande.

Windows NT(Windows New Technology)
Một hệ điều hành 32 bit của Microsoft thông dụng dành cho các trạm làm việc server và mạng cao cấp. Nó cung cấp một mức độ an toàn cao và cũng có tính năng nối mạng, chế độ đa diện, tính năng liên kết chuỗi, bảo vệ bộ nhớ và khả năng kháng lỗi.


Published:

PAGE TOP ↑