Windows Metafile Format(WMF)

A Windows file format that holds vector graphics, bitmaps and text. The file extension used is .wmf.

Windows Metafile Format(WMF)
Một dạng file Windows lưu trữ đồ họa vector, ảnh bitmap và văn bản. Phần mở rộng file được sử dụng là .wmf.


Published:

PAGE TOP ↑