Windows ME

Windows Millennium Edition is an upgrade of Windows 98. It added more support for digital cameras multi-player games on the Internet and home networking.

Windows ME
Windows Millennium Edition là một phiên bản nâng cấp Windwos 98. Nó bổ sung nhiều sự hỗ trợ hơn cho các camera kỹ thuật số, các trò chơi dành cho nhiều người chơi Internet và tính năng nối mạng gia đình.


Published:

PAGE TOP ↑