Windows Internet Naming Service(WINS)

A facility within Microsoft Windows that finds the IP address for computers linked within a network. In many systems each computer has a different IP address each time it is switched on and WINS provides name resolution for such systems. DNS provides the same service for computers that have a fixed IP address.

Windows Internet Naming Service(WINS)
Một tiện ích trong Microsoft Windows tìm địa chỉ IP của các máy tính được liên kết trong một mạng. Trong nhiều hệ thống, mỗi máy tính có một dữ địa chỉ IP khác biệt mỗi máy tính có một dữ địa chỉ IP khác biệt mỗi lần nó được mở và WINS cung cấp tính năng phân tích tên cho các hệ thống như vậy. DNS cung cấp cùng một dịch vụ cho các máy tính có một địa chỉ IP cố định.


Published:

PAGE TOP ↑