Windows CE

Introduced in 1996, this is Microsoft’s version of Windows designed for use in handheld computers and embedded systems Windows CE-based PDAs use scaled down versions of Word, Excel and other Windows applications, which are known as “Pocket” applications.

Windows CE
Được giới thiệu vào năm 1996, đây là phiên bản Windows của Microsoft được thiết kế để sử dụng trong các máy tính xách tay và các hệ thống được nhúng vào. Các PDA chạy trên Windows CE sử dụng các phiên bản thu nhỏ của Word, Excel, và các trình ứng dụng Windows khác, những trình ứng dụng này được gọi là các trình ứng dụng “Pocket”.


Published:

PAGE TOP ↑