Windows 98

Microsoft’s update on Windows 95. At the time, it supported many new technologies including FAT32, multimedia extensions (MMX), universal serial bus (USB), Advanced Configuration and Power Interface, Accelerated Graphics Port, and of course, DVD. However, the most obvious new feature of Win98 was the Active Desktop, which integrated the Web browser, Internet Explorer, with the operating system.

Windows 98
Phiên bản cập nhật của Microsoft trên Windows 95. Vào thời điểm đó, nó hỗ trợ nhiều công nghệ mới kể cả FAT32, các phần mở rộng đa truyền thông (MMX) bú nối tiếp đa năng (USB), giao diện cấu hình và điện cao cấp, cổng đồ họa gia tốc, và dĩ nhiên cả DVD. Tuy nhiên, tính năng mới rõ ràng nhất của Win98 là Active Desktop, kết nhập bộ trình duyệt Web, Internet Explorer, với hệ điều hành.


Published:

PAGE TOP ↑