Windows 3

The first version of Microsoft Windows to gain wide popularity. It was able to manage larger amounts of memory than previous versions, and ran 16-bit DOS and Windows applications Windows 3.1 was an improvement that included Object Linking and Embedding (OLE) and multimedia capability With the Win32s extension, Windows 3.1 can run 32-bit applications.

Windows 3
Phiên bản đầu tiên của Mircrosoft Windows được sử dụng rộng rãi. Nó có khả năng quản lý lượng bộ nhớ lớn hơn các phiên bản trước và chạy các trình ứng dụng DOS và Windows 16 bit. Windows 3.1 là một cải tiến có tính năng Liên kết và nhúng đối tượng (OLE) và đa truyền thống. Với phần mở rộng Win32, Windows 3.1 có thể chạy các trình ứng dụng 32 bit.


Published:

PAGE TOP ↑