window attack

A denial of service attack that creates a large number of windows and other widgets, all of which consume a large amount of computing resources The computer becomes unable to cope with such demands and will crash.

window attack
Một kiểu tấn công từ chối dịch vụ tạo ra rất nhiều cửa sổ và các widget khác, tất cả đều chiếm một lượng lớn nguồn tài nguyên điện toán. Máy tính trở nên không thể xử lý các yêu cầu như vậy và sẽ ngừng hoạt động.


Published:

PAGE TOP ↑