Win32s

An extension of WIN32 for Windows 3.1 that allows it to run 32-bit applications.

Win32s
Một phần mở rộng của Win32 for Windows 3.1 cho phép nó chạy các trình ứng dụng 32 bit.


Published:

PAGE TOP ↑