Win32

An application-programming interface (API) for programming 32-bit Windows operating systems, including Windows NT, 95, 98 and 2000.

Win32
Giao diện lập trình ứng dụng (API) dùng để lập trình các hệ điều hành Windows 32 bit. kể cả Windows NT, 95, 98 và 2000.


Published:

PAGE TOP ↑