wildcard character

Sometimes written as “*”, a character that is used like a wild card in a card game. In computers, a represents any character or symbol, while “*.*” can be substituted for any file name; e.g. “*.heml” would mean anyfile saved in html format.

ký tự thay thế
Đôi khi được viết là “*.*”, một tự được sử dụng như một lá bài tẩy trong một ký tự được sử dụng như một lá bài tẩy trong một kiểu chơi bài. Trong máy tính. một “*” tượng trưng cho bất kỳ ký tự hay ký hiệu trong khi “*.*” có thể được thay thế cho bất kỳ tên file; vídụ như “*.html” biểu thị bất kỳ file được lưu theo dạng html.


Published:

PAGE TOP ↑