widow

When the final word of a paragraph is stranded at the bottom of a page. Widows are best avoided as they are considered stylistically poor.

dòng lửng
Khi từ sau cùng của một đoạn bị kẹt ở cuối một trang, tốt nhất nên tránh các dòng lửng vì chúng được xem là kém về mặt thẩm mỹ.


Published:

PAGE TOP ↑