widget

An icon that appears on a Web site and acts as a short cut to a program operation; e.g. a button or toggle.

widget
Một biểu tượng xuất hiện trên một Web site và hoạt động như một bước tắt cho một hoạt động chương trình; ví dụ như một nút hay nút chuyển đổi.


Published:

PAGE TOP ↑